Визија - Мисија

Визија мисија

Визија – ВИЗИЈАТА на „Паблик“ е општество со еднакви можности за сите во кое граѓанинот е свесен за својата улога и моќ за генерирање позитивни општествени промени.
    
Мисија - Укажување на недостатоците во општеството преку нудење решенија базирани на истражувања и на наоѓање иновативни методи за соодветна комуникација на проблемите, потенцијалните решенија и на заклучоците од истражувањата со цел подигнување на свеста и засилување на капацитетите на засегнатите страни на институционално и на корпоративно ниво, како и засилување на улогата на граѓанинот во општеството.