Проекти

Актуелни проекти

  • Социјалните услуги и миграцијата: интеграција и кохеренција помеѓу актерите во обезбедувањето на подобри услови за бегалците, мигрантите и барателите на азил во Македонија, Србија и Хрватска
  • Граѓанското општество – активен или пасивен чинител во општествените промени
  • „Лице в лице“ – улично списание и Платформа за активизам
  • „Медиумски круг“ - одговор на граѓанското општество на корупцијата и клиентелизмот во медиумите
  • Предизвиците и можностите за вработување на маргинализирани групи од страна на социјалните претпријатија
  • Компаративна анализа - Екосистеми за развој на социјални претпријатија
Read more...