Цели

Општа цел

Општа цел е подобрување и унапредување на социјалната, медиумската, образовната, културната и на другите сфери релевантни за општествениот развој на земјата, со активности дефинирани преку одлуки донесени врз основа на заклучоци од истражувања, размена на искуства и примена на добри практики од земјите на Европската унија и пошироко, од меѓународната и од регионалната соработка и синергетското дејствување со странските партнерски организации, како и со институциите и со другите ентитети во земјава и во странство.